تحقیقات پزشکی در ایران ، الگوی صدمات جعلی در تصادفات را مشخص کرد
بیمه شخص ثالث

تحقیقات پزشکی در ایران ، الگوی صدمات جعلی در تصادفات را مشخص کرد

یک مطالعه علمی پژوهشی توسط محققان ایرانی نشان می دهد ، چه افرادی غالبا با صدمات ساختگی به پزشکی قانونی مراجعه می کنند.

یک مطالعه علمی پژوهشی توسط محققان ایرانی نشان می دهد ، چه افرادی غالبا با صدمات ساختگی به پزشکی قانونی مراجعه می کنند. به گزارش ایسنا، این مطالعـه مقطعی توصیفی توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی استان هرمزگان در یک بازه زمانی یک‌ساله روی تعدادی از مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی مراجعـه‌کننده بـا معرفی‌نامه مقام قضایی به اداره کل پزشـکی قـانونی اسـتان هرمزگان واقع در بندرعباس انجام شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، اکثریت مراجعه‌کنندگان با صدمات ساختگی به پزشـکی قانونی، مرد، در گروه سـنی ۲۰-۳۰ سـال، دارای شـغل آزاد، سابقه کیفری و سطح تحصیلات زیر دیـپلم بودند. ازنظر الگو نیز، شایع‌ترین محل جراحات و شکستگی به ترتیب ساعد دست و ساییدگی، به‌عنوان تظـاهر عمـده صـدمات ساختگی بوده است. بنابر یافته‌ها، شایع‌ترین محـل صـدمه، جراحـت سـطحی سـاعد بـود. همچنین در بررسـی سـوابق کیفـری افراد، مشـخص شـد کـه حدود ۲۶ درصد از آن‌ها، سابقه کیفری داشتند. برخـی از افـراد دارای دو یـا بیشتر از دو مورد سابقه کیفری بودند. ساییدگی نیز، شایع‌ترین نوع جراحت در افراد مورد پـژوهش بود. به‌علاوه، به‌طورکلی در ۶۴ مورد از افراد، شکستگی دندانی ملاحظه شد که بیشترین فراوانـی مربـوط بـه شکستگی دندانی نوع UL۲ بـود. با استفاده از نتایج این تحقیق بایستی راه‌کارهایی را برای جلوگیری از این اتفاقات ارائه داد که از آن جمله می‌توان به آموزش مدون پزشکان قانونی در خصوص الگوی صدمات ساختگی، خصوصیات فردی و مختصات فردی و مختصات حوادث ترافیکی ساختگی، ارتباط نزدیک پزشکان قانونی و بیمه‌ها در برخورد با حوادث ساختگی، تدوین قوانین جدید با پیش‌بینی مجازات‌های مناسب در مواجهه با حوادث و صدمات ساختگی به‌عنوان عامل پیشگیری‌کننده اشاره کرد.

مقالات مرتبط
نظرات