مقاله قبلی

شخص ثالث دیه سال 99
حق بیمه ثالث 1399
بیمه شخص ثالث

حق بیمه ثالث 1399

جدول نرخ حق بیمه ثالث سال 1399 از سوی بیمه مرکزی اعلام شد.

جدول نرخ حق بیمه ثالث سال 1399 از سوی بیمه مرکزی اعلام شد
طبق این جدول نرخ های حق بیمه حدود 25 درصد افزایش داشته است
گفتنی است دیه سال 1399 حدود 22 درصد نسبت به سال 1389 افزایش نشان میدهد.

مقالات مرتبط
نظرات