جریمه بیمه ثالث در تصادفات!!!
بیمه شخص ثالث

جریمه بیمه ثالث در تصادفات!!!

آیا در صورت بروز تصادفات وسایل نقلیه موتوری، بیمه نامه ثالث مقصر حادثه در زمان تمدید بیمه نامه شامل جریمه مالی میگردد ؟ مبلغ خسارت چگونه تعیین و دریافت می گردد ؟ نوع یا مبلغ خسارت در مبلغ جریمه تاثر گذار میباشد ؟ پاسخ را در وبلاگ بیمه چند دنبال نمایید .

در صورت وقوع حوادث رانندگی چه خسارت پیش آمده مالی باشد یا جانی در طول مدت بیمه نامه شخص ثالث تنها  درصدی از تخفیفات مندرج  در بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل  کسر می گردد و جریمه ی دیگری شامل حق بیمه بیمه نامه نمی شود .  ولی در صورتی که خودروی مورد بیمه فاقد تخفیفات عدم خسارت  باشد و یا میزان تخفیفات بیمه نامه از میزانی که باید به عنوان خسارت  کسر گردد ،  کمتر باشد به همان درصد به حق بیمه پایه بیمه نامه شخص ثالث اضافه می گردد .
به عنوان مثال : فرض کنید یک پراید ده درصد تخفیف عدم خسارت ثالث دارد و براثر حادثه منجر به خسارت مالی می شود ،  یک بار از بیمه نامه شخص ثالث خود به عنوان مقصر حادثه استفاده می کند . در چنین شرایطی در زمان تمدید بیمه نامه شخص ثالث  می بایست بیست درصد از تخفیفاتات مندرج در بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل کسر گردد . اما از آنجایی که تخفیف عدم خسارت  خودرو ده درصد می باشد ضمن از بین رفتن تخفیف ، ده درصد دیگر به عنوان جریمه تعدد خسارت به حق بیمه پایه  اضافه می شود و از بیمه گذار دریافت خواهد شد .
گفتنی است اگر در حادثه هم خسارت مالی داشته باشد هم خسارت جانی مبنای محاسبه خسارت جانی است و دو خسارت باهم جمع نمی شوند. 
میزان کسر تخفیفات و یا جریمه تعدد خسارت به شرح زیر است
یک خسارت مالی ثالث 20 درصد / دو خسارت مالی ثالث 30 درصد / سه و بیشتر خسارت مالی ثالث 40 درصد 
یک خسارت جانی ثالث 30 درصد / دو خسارت جانی ثالث 70 درصد / سه و بیشتر خسارت جانی ثالث 100 درصد 
یک خسارت راننده 30 درصد / دو خسارت راننده 70 درصد / سه و بیشتر خسارت راننده 100 درصد 
غزاله سرمست شاد

مقالات مرتبط
نظرات