مقاله بعدی

شخص ثالث دیه سال 99
بخشودگی جرایم بیمه خودرو
بیمه شخص ثالث

بخشودگی جرایم بیمه خودرو

جریمه دیرکرد خودروها بخشیده شد

طبق  بخشنامه  جدید بـیـمـه مـرکـزی جریمه دیرکرد خودروها بخشیده شد در این مصوبه درصورتی که بیمه ثالث فقط بین ۱ الی ۳۰ بهمن ۹۸ صادر بشه مبلغ جرایم قبلی دیگه پرداخت نمیشه.

مقالات مرتبط
نظرات