شرکت بیمه

بیمه البرز

در سال ۱۳3۸ و توسط بخش خصوصی تأسیس شد. در سال ۸۸ نزدیک به ۸۰ درصد سهام این شرکت به بخش خصوصی فروخته شد و از سال ۸۸ به عنوان یک شرکت‌ خصوصی بیمه محسوب می‌شود.