شرکت بیمه

بیمه حافظ

بیمه حافظ است که در منطقه آزاد تجاری کیش در سال ۱۳۸۱ شروع به کارکرد.شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد با توجه به خدمات بیمه خود، شبکه فروش خود را در همین مناطق متمرکز می‌کنند.