شرکت بیمه

بیمه دانا

بيمه دانا در سال 1353 با مشاركت بيمه Commercial Union بصورت شركت سهامي عام با سرمايه بخش خصوصي تأسيس شد. اين شركت پس از 5 سال فعاليت در قالب بخش خصوصي در 1358 به همراه 12 شركت بيمه خصوصي دیگر، ملي اعلام شد .در 1367 شركت‌هاي ( آريا، اميد، پارس، توانا، تهران، حافظ، ساختمان و كار، شرق، ملي) در شركت سهامي بيمه دانا ادغام و مقرر شد به عنوان يك شركت بيمه تخصصي در رشته بيمه‌هاي اشخاص شروع به فعاليت نمايد .در سال 1375 بيمه دانا اجازه داده شد همچون ساير شركت‌هاي بيمه‌اي در تمامی رشته ها فعاليت نمايد. فعاليت‌هاي عمومي بيمه دانا عملاً از ابتداي سال 1376 آغاز و گسترش يافت .