شرکت بیمه

بیمه سامان

بیمه سامان بخشی از گروه مالی سامان است که با کمک سرمایه‌گذاران خصوصی در سال 1383 با ارایه خدمات بیمه رسماً فعالیت خود را به عنوان شرکت بیمه سامان در بازار بیمه و در کنار دیگر شرکت های بیمه آغاز کرد.