شرکت بیمه

بیمه امید

سهامداران عمده شرکت بیمه امید چند شرکت بیمه بزرگ‌تر مانند بیمه دانا، بیمه البرز و بیمه آسیا است و بر روی مناطق آزاد تجاری کشور تمرکز دارد. بیشتر نمایندگی‌های این بیمه نیز در این مناطق آزاد میباشند.