شرکت بیمه

بیمه کوثر

بیمه کوثر در سال ۱۳۸۹ مجوز پروانه تأسیس خود را از بیمه مرکزی برای ارایه خدمات بیمه‌ای دریافت کرد .