شرکت بیمه

بیمه معلم

بیمه معلم با عنوان اولیه “شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری” در سال ۱۳۷۳ با مشارکت نظام بانکی و به منظور توسعه فعالیتهای صادراتی و ارائه پوششهای بیمه های اعتباری در مقابل ریسکهای موجود، تأسیس گردید.در تیرماه سال ۱۳۸۶ نام شرکت به « بیمه معلم » تغییر یافت.این شرکت به تدریج دامنه فعالیتهای خود را توسعه داده و مجوز فعالیت در کلیه رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی را اخذ نمود.